Електронна бібліотека

Електронні підручники для студентів Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 ЕКОНОМІКА, 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, 072 ФІНАНСИ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Бібліотека коледжу

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

БАНКІВСЬКА СПРАВА

1 Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В.В. Основи банківської справи: навч. посіб.  Київ: Центр навчальної літератури, 2005.  410 с.

Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007.  168 с.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

1 Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 410 с.

2 Демчук Н.І.,  Довгаль О.В., Владика Ю.П. Банківські операції: навч. посіб. Дніпро: Пороги, 2017.  460 с.

3 Дзюблюк О.В. Банківські операції: підруч. Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009.  696 с.

4 Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  Київ: МАУП, 2006.  456 с.: іл.

5 Рябініна Л.М., Няньчук Н.Ю., Ухлічева Л.І. Банківські операції: навч. посіб.  Одеса: ОДЕУ, 2011.  536 с.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1 Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Харків: Видавничий дім «Гельветика», 2016.  392 с.

2 Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. 2-ге вид.  Київ: Мета, 2002.  240 с.: іл.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

1 Шевчук І.Л., Черепанова В.О., Ставерська Т.О. Бюджетна система: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2015.  284 с.

2 Говорушко Т.А. Бюджетна система: навч. посіб. Львів: «Магнолія 2006», 2014.  296 с.

3 Федосов В.М., Юрій С.І. Бюджетна система: підруч. Київ: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012.  871 с.

Юрій С.І.,  Дем’янишин В.Г., Кириленко О.П. Бюджетна система: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2013.  624 с.

5 Хомутенко В.П. Бюджетна система: навч. посіб. Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014.   392 с.

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

1 Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000,  2006.  432 с.

2 Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: підруч.  Тернопіль: ТНЕУ, 2018.  892 с.

3 Дем'яненко О.М., Передерієнко Н.І. Фінанси, гроші та кредит: посіб.   Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 32 с.

4 Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. 3-тє вид., допов. та перероб.  Київ: Центр учбової літератури, 2011. 352 с.

5 Савлук М.І. Гроші та кредит: підруч. 6-те вид., перероб. і доп.  Київ: КНЕУ, 2011. 589 с.

6 Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 340 с.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1 Шевченко Л.С. Економіка підприємства: навч. посіб. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого», 2011.  208 с.

2  Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2009.  728 с.

3 Бойчик І.М.  Економіка підприємства: підруч. Київ: Кондор, 2016.  378 с.  

ОХОРОНА ПРАЦІ

1 Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В.  Основи охорони праці: підручн. для проф.-техн. навч. закладів.  2-ге вид., допов., перероб.  Київ: Вікторія, 2001.  192 с.

2 Сєріков Я.О. Основи охорони праці: навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. Харків, ХНАМГ, 2007.  227 с.

3 Одарченко М.С. Основи охорони праці: підруч. Харків: Стиль-Издат, 2017. 334 с.

БЖД

1 Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. 2011. 215 с.

2 Желібо Є.П„ Заверуха Н.М., Запарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. 6-е вид.  Київ: Каравела, 2008. 344 с.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

1 Тимченко О. М. Податкова система України: тренінг-курс: навч. посіб. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012.   656 с.  (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”).

2 Хлівний В.К. Податкова система: навч.- метод. посіб.  Київ: КНЕУ, 2014.  372 с.

3 Грідчіна М.В., Тропіна В.Б., Варениченко Л.Л. Податкова система: навч. посіб.  Київ: МАУП, 2007.  160 с.

4 Гречко А.В. Податкова система: конспект лекцій: навч. посіб. Київ:  КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.  171 с.

5 Баранова В.Г. Податкова система: навч. посіб. Одеса: ВМВ, 2014.  344 с.

СТРАХУВАННЯ

1 Говорушко Т.А. Страхування: навч. посіб. Київ; Львів: «Магнолія 2006», 2014.  328 c.

2 Вовчак О.Д. Страхування: навч. посіб. 3-тє вид., стереотип.  Львів: “Новий Світ-2000”, 2006.  480 с.

3 Ткаченко Н.В. Страхування: навч.  посіб.  Київ: Ліра ­К, 2007. 376 с.

ФІНАНСИ

1 Крутова А.С., Близнюк О.П., Лачкова Л.І. Фінанси: навч. посіб. Харків: Видавництво «Лідер», 2013.  560 с.

2 Стойко О.Я., Дема Д.І.  Фінанси: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014.  432 с.

3 Романенко О.Р. Фінанси: підруч. 4-те вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 312 с.

4 Юрій С.І., Федосов В.М. Фінанси.  562 с.

5 Волохова І.С. Фінанси: навч. посіб.: експрес курс. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018.   262 с.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

1 Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств: навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2018.  292 с.

Базецька Г.І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері: навч. посіб.  Харків: ХНАМГ, 2012.  292 с.

3 Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підруч. 3-тє вид., перероб. та доп.  Київ: КНЕУ, 2000.   460 с., іл.

4 Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 504 с.

Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2009.   232 с.  

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

1 Волкова  І.А.  Фінансовий облік-1: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 228 с.

2 Абрамчук М.Ю. Фінансовий облік: конспект лекцій. Суми: Сумський державний університет, 2018.  395 с.

3 Крупка Я.Д.  Фінансовий облік: підруч. 4-те вид., доп. і перероб. Тернопіль: ТНЕУ, 2017.  451 с.

4 Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю.  Фінансовий облік: підруч. Київ: Лібра, 2005. 976 с.

5 Сук Л.К., Сук П.Л.  Фінансовий облік: навч. посіб.  Київ: Знання, 2015.  647 с.  

ВИЩА МАТЕМАТИКА

1 Дубовик В.П Вища математика: навч. посіб. 4-те вид.  Київ: Ігнатекс-Україна., 2013.  648 с: іл.  (Вища школа).

2 Рубiш В.В. Конспект лекцiй з курсу "Вища математика" Ч. I.  Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2015.  96 с.

3 Шинкарик  М.І. Вища математика: підруч. Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003  480 с.

4 Казановський В.І., Африканова А.Г., Виштакалюк Н.А. Вища математика: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2014.  367 с.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

1 Шевченко Л. С. Економіка підприємства: навч. посіб.  Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого», 2011.  208 с.

2 Калина А. В. Економіка підприємства: навч. посіб. Київ: МАУП, 2006. 352 с.

3   Бойчик І.М  Економіка підприємства: підруч. Київ: Кондор, 2016.  378 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1 Базилевич В.Д. Економічна теорія: підруч. 9-те вид., допов. Київ: Знання, 2014. 710 с. (Класичний університетський підручник).

2 Предборський В.А. Економічна теорія Київ: Кондор, 2003.  492 с.

3 Шевченко Л. С. Основи економічної теорії: підруч. Харків: Право, 2008.  448 с.

4 Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія: підруч. 6-те вид., перероб. і доп.  Київ: Знання-Прес, 2007.  719 с.

5 Гук Л.П.  Економічна теорія: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2011.  118 с.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

1 Герчанівська П. Е. Культурологія: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Університет «Україна», 2006.  323 с.

2 Тюрменко І. І.  Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. та доп.  Київ: Центр учбової літератури,  2010.  370 с.

3 Музальов О.О. Культурологія: навч. посіб. Львів, 2012. 185 с.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

1 Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.  Київ: КНЕУ, 2002. 486 с.

2 Азарова А.О. Інформатика та комп’ютерна техніка. Ч.1: Інформатика та комп’ютерна техніка:  навч.  посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2012.  361 с.

3 Кунцев С.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки:  навч. посіб. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011.  104 с.

4 Хіхловська І.В. Обчислювальна техніка та мікропроцесори: підруч. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.  440 с.: іл.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

1 Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 148   с.      

2 Малимон С. С. Основи екології. Нова книга. 249 с.

3 Петрук В.Г. Основи екології: курс лекцій. Вінниця: ВНТУ, 2006. 133 с.

4 Пасько М.М. Основи екології: повний конспект лекцій. Краматорськ,  2016.

5 Лук’янова Л. Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: Навч.-метод. посіб. для викладачів. 2-ге вид., змінене і допов.  Київ: ТОВ «ДСК – Центр», 2016.  210 с.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВО

1 Венедіктова І.В., Кагановська Т.Є. Основи правознавства: навч. посіб.  Харків, 2007.  349 с.

2 Правознавство: підруч. Харків: Фоліо, 2014.

СОЦІОЛОГІЯ

Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. 543 с.

2 Перегуда Є.В. Соціологія: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2012.  140 с.

3 Городяненко В.Г. Соціологія: підруч.

4 Осипова Н.П. Соціологія: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2003.  336 с.

5 Требін  М.П. Соціологія: підруч. Харків: Право, 2010.  224 с.

6 Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб.  Львів: ПП Сорока Т.Б., 2015. 184 с.

7 Докаша В.І. Соціологія: навч. посіб. 2-ге вид., доопр., доп. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.  448 с.

ФІЛОСОФІЯ

1 Радіонова Л.О. Філософія: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2006.  142 с.

 

 

Зв'яжіться з нами

78405 Україна, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Соборна, 106

  • dummy+3 (8) 068 5333241

  • dummy+3 (8) 067 3696650

  • dummy ncntu.newestsystem@gmail.com

Листування

Введіть свій емейл, і ми надішлемо вам більше інформації

Search