Електронна бібліотека

Електронні підручники для студентів Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ

Бібліотека коледжу

122 КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ

WEB- ТЕХНОЛОГІЇ ТА - WEB ДИЗАЙН

1 Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну: навч. посіб.  Київ: Вид. група BHV, 2009. 336 с: іл.

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

1 Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програм: 777 задач з рек. та прикл.: навч. посіб. Київ: Генеза, 2006. 286 с: іл.

2 Ковалюк Т.В.  Алгоритмізація та програмування: підруч. Львів: «Магнолія 2006», 2013.  400 с.

3 Львов М.С., Співаковський О.В. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посібн.  Херсон, 1997.  122 с.

БЖД

1 Желібо Є.П„ Заверуха Н.М., Запарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. 6-е вид.  Київ: Каравела, 2008. 344 с.

2 Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. 2011. 215 с.

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

1 Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики. Київ, 2007.  139 с.

2 Трохимчук Р.М., Нікітченко М.С. Дискретна математика у прикладах і задачах. 246 с.

3 Ямненко Р.Є.  Дискретна математика.  Київ: Четверта хвиля, 2010.  104 с.

ЕКОНОМІКА ТА ОСНОВИ ІТ-БІЗНЕСУ

1 Розвиток української ІТ-індустрії: аналітичний звіт. Київ, 2018.

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1 Вяхк І.А., Степанова І.С. Німецька мова за професійним спрямуванням. Deutsch in der Сomputerumwelt : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2012.  162 с.

2 Биконя О. П. Ділова англійська мова: навч. посіб. Вінниця: Нова книга, 2010. 312 с.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

1 Дегтярьова Л.М. Навчальний посібник з дисципліни «Технології розробки програмного забезпечення» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».  Полтава: ПолтНТУ, 2017.  218 с.

2 Завадський І.О., Заболотний Р.І.  Основи візуального програмування: навч. посіб.  Київ: Вид. група BHV, 2007. 272 с.: іл

3 Рогоза М.Є.  Основи інформатики та технологій програмування: навч. посіб. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012.  568 с.: табл. 57, іл. 135, бібліогр. 25 назв.

КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

1 Дудка О.М. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. 7-ме вид.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ЦІТ, 2010.  55 с.

2 Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: навч. –мет. посіб. ІваноФранківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015.  72 с.

3 Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2009. 343 с.

4 Скиба О.П. Комп’ютерна графіка: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 123 «Комп’ютерна інженерія» з курсу «Комп’ютерна графіка». Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019.  88 с.

КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА ТА АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ

1 Коваленко А.Є. Комп'ютерна схемотехніка і архітектура комп'ютерів: підготовка та оформлення курсових робіт: навч.-метод. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 472 с.  

2 Пастушок І.М. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: конспект лекцій. Ковель: КПЕК  Луцького НТУ, 2014. 186 с.

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

1 Абрамов  В.О. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010.  108 c.

2 Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів: БаК, 1999.  468 с., іл.

3 Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. Львів, «Магнолія 2006», 2013.  256 с.

4 Тарнавський Ю. А., Кузьменко І.М. Організація комп’ютерних мереж: підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.  259 с.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

1 Лавров Є.А., Перхун Л.П., Шендрик  В.В. Математичні методи дослідження операцій: підруч. Суми: Сумський державний університет, 2017.  212 с.

2 Самойленко М.І., Скоков Б.Г. Дослідження операцій: навч. посіб.  Харків: ХНАМГ, 2005.  176 с.

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

1 Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: підруч. Київ: ІТ-книга, 2015.  624 с.: іл.

2 Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++. 461 с.

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

1 Дьомкін В. Операційні системи: конспект лекцій. Київ: КПІ, 2016. 123 с.

2 Микитишин А.Г., Чихіра І.В. Операційні системи: конспект лекцій.  Тернопіль : Тернопільський нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя , 2016. 104 с.

3 Харченко В.П., Знаковська Є.А., Бородін В.A. Операційні системи та системи програмування: навч. посіб. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012.  360 с.

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1 Киричок О.Б. Філософія: підруч. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 381 с.

2 Радіонова Л.О. Філософія: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2006.  142 с.

3 Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. Основи філософських знань: підруч.  Київ: Центр учбової літератури, 2008.  1028 с.

ОХОРОНА ПРАЦІ

1 Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В.  Основи охорони праці: підручн. для проф.-техн. навч. закладів.  2-ге вид., допов., перероб.  Київ: Вікторія, 2001.  192 с.

2 Сєріков Я.О. Основи охорони праці: навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. Харків, ХНАМГ, 2007.  227 с.

3 Одарченко М.С. Основи охорони праці: підруч. Харків: Стиль-Издат, 2017. 334 с.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

1 Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб.  Харків: ХНАМГ, 2010. 222 с.

2 Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології: підруч. Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007. 352 с.

РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНИХ ЗАСТОСУВАНЬ

1 Кирийчук Д.Л. Розробка мережевих комп’ютерних ігор мовою Java: навч. посіб.  Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. 51 с.

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

1 Карпенко М.Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем: навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  93 с.

2 Коцовський В.М. Технологія програмування та створення програмних продуктів: методичний посіб. Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2016. 83 с.

ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

1 Арсенюк І.Р., Колодний В.В., Яровий А.А.  Теорія алгоритмів: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2006. 150 с.

2 Горлова Т.М. Теорія алгоритмів: конспект лекцій. Київ: НУХТ, 2015.  95 с.

3 Клакович Л.М. Теорія алгоритмів: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.  140 с.

4 Яворський Б.І. Теорія алгоритмів: конспект лекцій. Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2000. 36 с.

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

1 Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те вид. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 424 с.

2 Карташов М.В. Iмовiрнiсть, процеси, статистика: посiб. Київ: Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’, 2008.  494 с.

3 Кушлик-Дивульська О.І., Поліщук Н.В., Орел Б.П., Штабалюк П.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2014.  212 с.

ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ

1 Авраменко А.С., Авраменко В.С., Косенюк Г.В.  Тестування програмного забезпечення: навч. посіб.  Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. 284 с.

2 Дегтярьова Л.М. Навчальний посібник з дисципліни «Технології розробки програмного забезпечення».  Полтава: ПолтНТУ, 2017.  218 с.

3 Карпенко М.Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  93 с.

4 Лавріщева К.М.  Програмна інженерія. Київ, 2008. 319 с.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ІТ-КОРИСТУВАЧА

1 Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Проектування компютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: навч. посіб. Київ: ННК «ІПСА», НТУУ «КПІ», 2010. 340 с.

2 Павленко П.М., Філоненко С.Ф., Бабіч К.С. Інформаційні системи і технології: навч. посіб. Київ: НАУ, 2013.  324 с.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

1 Вакалюк Т.А. Захист інформації в комп’ютерних системах: навч.-метод. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013.  136 c.

2 Лужецький В.А. Основи інформаційної безпеки: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2013. 221 с.

3 Остапов С.Е. Технології захисту інформації: навч. посіб. Харків: Вид. ХНЕУ, 2013.  476 с.

УКРАЇНСЬКА  МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1 Бабакова О.В., Митяй З.О., Хомчак О.Г. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 151 с.

2 Степаненко O.K. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій: навч. посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2011.  216 с.

3 Ципердюк О. Українська мова за професійним спрямуванням: курс лекцій. Івано-Франківськ, 2013.

4 Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. 5-те вид., виправ. і доповн. Київ: Алерта, 2019. 640 с.

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ

1 Задачин В.М.  Чисельні методи: навч. посіб. Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.  180 с.

2 Пістунов І.М. Чисельні методи: навч. посіб. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 215 с.

 

Зв'яжіться з нами

78405 Україна, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Соборна, 106

  • dummy+3 (8) 068 5333241

  • dummy+3 (8) 067 3696650

  • dummy ncntu.newestsystem@gmail.com

Листування

Введіть свій емейл, і ми надішлемо вам більше інформації

Search