Електронна бібліотека

Електронні підручники для студентів Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Бібліотека коледжу

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

1. Литвинська С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство»

2. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство: підручник.

3. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 398 с.  (Вища освіта XXI століття)

ЕКОНОМІКА ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Бойчик І.М.  Економіка підприємства: підруч. Київ: Кондор, 2016. 378 с.

2. Небава М.І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства Ч.1. Економіка підприємства : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2011. 117 с.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ

1. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія.  Київ, 2009. 198 c.

2. Онищенко О.С., Дубровіна Л.А., Горовий В.М. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства.  Київ: НБУВ, 2011. 235 с.

3. Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних. Вісник Книжкової палати. 2013. № 10

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1. Биконя О. П. Ділова англійська мова: навч. посіб. Вінниця: Нова книга, 2010. 312 с.

2. Вяхк І.А., Степанова І.С. Німецька мова за професійним спрямуванням. Deutsch in der Сomputerumwelt : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2012.  162 с.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

1. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях. Київ, 2006. 170 с.

2. Писаренко Т.В. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід. Київ: УкрІНТЕІ, 2015. 239 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

1. Вовк Н. С. Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. №3

2. Ривкінд Бази даних: підручник

3. Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних. Вісник Книжкової палати. 2013. № 10

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ

1. Борян Л.О. Обчислювальна техніка та програмування: опорний конспект. Миколаїв, 2018. 134 с.

2. Дудко М.О. Комп'ютерна техніка та програмування: навч. посіб. Дніпропетровськ: Вищий державний навчальний заклад "НГУ", 2010.  140 с.

3. Маценко В.Г. Обчислювальна техніка та програмування: навч. посіб. Чернівці: ЧНУ, 2010. 112 с.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

1. Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 148 с.

2. Лук’янова Л.Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: навчально-методичний посіб. для викладачів. 2-ге вид. змін. і допов.  Київ: ТОВ «ДСК – Центр», 2016. 210 с.

3. Малимон С. С. Основи екології. 239 с.        

4. Петрук В.Г. Основи екології: курс лекцій. Вінниця: ВНТУ, 2006. 133 с.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

1. Єрошкіна Т.В. Основи менеджменту і маркетингу в медицині: навч. посіб. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2012. 64 с.

2. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб.  Київ: МАУП, 2003. 184 с.

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. Основи філософських знань: підруч.  Київ: Центр учбової літератури, 2008.  1028 с.

2. Киричок О.Б. Філософія: підруч. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 381 с.

3. Радіонова Л.О. Філософія: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2006.  142 с.

ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В.  Основи охорони праці: підручн. для проф.-техн. навч. закладів.  2-ге вид., допов., перероб.  Київ: Вікторія, 2001.  192 с.

2. Одарченко М.С. Основи охорони праці: підруч. Харків: Стиль-Издат, 2017. 334 с.

3. Сєріков Я.О. Основи охорони праці: навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. Харків, ХНАМГ, 2007.  227 с.

БЖД

1. Желібо Є.П„ Заверуха Н.М., Запарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. 6-е вид.  Київ: Каравела, 2008. 344 с.

2. Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. 2011. 215 с.

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

1. Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська О.Б. Етика ділових відносин: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2011.  309 с.

2. Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П., Юрків Я.І. Етика ділового спілкування: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012.  507 с.

3. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: курс лекцій. Київ: МАУП, 2003. 208 с.: іл.

4. Яковенко Р.В. Етика та психологія ділового спілкування: конспект лекцій. Кіровоград: КІРУЕ, 2002.  26 с.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

1. Бабакова О.В., Митяй З.О., Хомчак О.Г. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 151 с.

2. Степаненко O.K. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій: навч. посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2011.  216 с.

3. Ципердюк О. Українська мова за професійним спрямуванням: курс лекцій. Івано-Франківськ, 2013.

4. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. 5-те вид., виправ. і доповн. Київ: Алерта, 2019. 640 с.

СТИЛІСТИКА ТА РЕДАГУВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. Київ: МАУП, 2002. 208 с.

2. Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства: практикум. Івано-Франківськ: ІФТУНГ, 2010. 102 с.

3. Дудик П.С. Стилістика української мови: навч. посіб.  Київ: Видавничий центр «Академія», 2005.  368 с. (Альма-матер)

4. Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова українська мова: навч. посіб.  Харків: Право, 2008.  120 с.

5. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів: конспект лекцій

6. Якібчук М. В. Редагування спецдокументації: конспект лекцій. Івано-Франківськ, 2010.

ДІЛОВОДСТВО

1. Добродумов П.О. Діловодство і документація: навч. – метод. посіб. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014.  209 с.

2. Загорецька О. Загальне діловодство на підприємствах різних форм власності. Основні вимоги до організації діловодства й документообігу: заочний курс.

3. Ситнікова П.Е. Комп’ютерне діловодство. Оформлення службової документації: навч. посіб. Харків: Вид-во НУА, 2016.  212 с.

4. Скібіцька Л.I. Діловодство: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006.  224 с.

5. Палеха Ю. Організація загального діловодства (із зразками сучасних ділових паперів): навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2009

6. Попчук О.В. Документне забезпечення управлінської діяльності організацій: навч.-метод. посіб. Рівне: Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2012.  116 с.

7. Царьова І.В. Юридичне документознавство: навч. посіб. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т. внутр. справ, 2017.  172 с.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

1. Абрамов В.О., Чегренець В.М. Основи баз даних та робота в СУБД Access: навч. посіб.  Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 100 с.

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

1. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: навч. –мет. посіб. ІваноФранківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015.  72 с.

2. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. 7-ме вид.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ЦІТ, 2010.  55 с.

3. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2009. 343 с.

4. Скиба О.П. Комп’ютерна графіка: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 123 «Комп’ютерна інженерія» з курсу «Комп’ютерна графіка». Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019.  88 с.

СОЦІОЛОГІЯ

1. Докаша В.І. Соціологія: навч. посіб. 2-ге вид., доопр., доп. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.  448 с.

2. Городяненко В.Г. Соціологія: підруч.

3. Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб.  Львів: ПП Сорока Т.Б., 2015. 184 с.

4. Осипова Н.П. Соціологія: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2003.  336 с.

5. Требін М.П., Воднік В.Д., Клімова Г.П. Соціологія: підруч. Харків: Право, 2010.   224 с.

6. Перегуда Є.В. Соціологія: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2012.  140 с.

7. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. 543 с.

СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ

1. Добродумов П.О. Діловодство і документація: навч. – метод. посіб. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014.  209 с.

2. Загорецька О. Загальне діловодство на підприємствах різних форм власності. Основні вимоги до організації діловодства й документообігу: заочний курс.

3. Конспект лекцій з предмету «Спеціальні системи документування». Київ, 2012.

4. Палеха Ю. Організація загального діловодства (із зразками сучасних ділових паперів): навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2009

5. Попчук О.В. Документне забезпечення управлінської діяльності організацій: навч.-метод. посіб. Рівне: Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2012.  116 с.

6. Ситнікова П.Е. Комп’ютерне діловодство. Оформлення службової документації: навч. посіб. Харків: Вид-во НУА, 2016.  212 с.

7. Скібіцька Л.I. Діловодство: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006.  224 с.

8. Царьова І.В. Юридичне документознавство: навч. посіб. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т. внутр. справ, 2017.  172 с.

АРХІВОЗНАВСТВО

1. Калакура Я.С. Архівознавство: підруч. Київ, 1998. 316 с.

2. Нефедов К.Ю. Архівознавство: навч. посіб. Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. 82 с.

 ОСНОВИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

1. Хіміч Я.О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек: посіб. Київ: Самміт-книга, 2012. 88 с.

2. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія.  Київ, 2009. 198 c.

3. Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних. Вісник Книжкової палати. 2013. № 10

ОСНОВИ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА

1. Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства: навч. посіб. 3-тє вид., випр. та допов. Рівне, 2011. 231 с.

ПОЛЬСЬКА МОВА

1. Лобас Н. Mow i czytaj po polskku. Konwersacja. Lektury. Розмовляй і читай польською мовою. Розмовні теми.Тексти для читання: метод. посіб. Тернопіль: Видавництво «Крок», 2011.- 217 с.

2. ПучковськийЮ.Я. Польська мова: практ. курс. Київ: Чумацький шлях, 2013. 272 с.

3.  Stempek Iwona Krok po kroky: лекції

 

Зв'яжіться з нами

78405 Україна, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Соборна, 106

  • dummy+3 (8) 068 5333241

  • dummy+3 (8) 067 3696650

  • dummy ncntu.newestsystem@gmail.com

Листування

Введіть свій емейл, і ми надішлемо вам більше інформації

Search