Електронна бібліотека

Електронні підручники для студентів Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Бібліотека коледжу

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

1. Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій: навч. посіб. Харків: УЦЗ України, 2007. 257 с.

2. Котеньова З.І. Архітектура будівель і споруд: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2007.  170 с.

3. Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д. Архітектура будівель та споруд. Кн. 3. Історія архітектури і будівництва: підруч. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Ліра-К 2016, 816 с.

4. Романенко І.І. Архітектура будівель і споруд: конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2011.  167 с.

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ

1. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Ч. І. Проектування. Ч. II. Будівництво. Київ: Мінрегіон України, 2015. 100 с.

ВИШУКУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І АЕРОДРОМІВ

1. ДБН А.2.1-1- 2014 Інженерні вишукування для будівництва.  Київ: Мінрегіон України, 2014. 124 с.

2. Піндус Б.І.  Проектування автомобільних доріг: навч. посіб. Горлівка: АДІ ДВНЗ ДонНТУ, 2013. 266 с.

ГЕОДЕЗІЯ

1. Білокриницький С.М. Геодезія: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац.  ун-т, 2011. 576 с.

2. Вилка С.Г. Інженерна геодезія: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2014. 371 с.

3. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії: навч. посіб. Чернігів: ЧДІЄіУ, 2002. 147с.   

4.  Рябіїк А.М. Інженерна геодезія: конспект лекцій.  Любешів, 2013.

ГЕОЛОГІЯ

1. Ваганов І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2014.  267 с.

2. Варивода Є.О. Геологія з основами геоморфології: текст лекцій. НУЦЗУ, 2017.  120 с.

3. Лукієнко О.І. Структурна геологія: підруч. Київ: Видавництво ТОВ «КНТ», 2008. 291 с.

ДОРОЖНІ МАШИНИ, АВТОМОБІЛІ І ТРАКТОРИ

1. Бучок В.С. Трактори і автомобілі: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2008.     331 с.

2. Мобіло Н. В. Будівельна техніка: електронний навч. посіб. Рівне, 2013

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт : Офіц. Видання. Київ: Укравтодор, 2011. 13 с.

2.  Гасан Ю.Г., Пащенко Т.М. Будівельні матеріали  в 2 ч. Ч. 1 207 с.

3. Піндус Б. І., Гончаренко В.В. Проектування автомобільних доріг: навч.  посіб. Горлівка: ДонНТУ, 2013.

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

1. Губар Л.С. Економіка будівництва: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2014.  560 с.

2. Оласюк В.С. Економіка будівництва: конспект лекцій. Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2015.  73 с.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ

1. Ачкасов А.Є., Лушкін В.А., Охріменко В.М. Електротехніка у будівництві: навч. посіб.  Харків: ХНАМГ, 2009. 363 с.

2. Охріменко В.М. Електротехніка у будівництві: підруч. Харків: ХНАМГ, 2010.  384 с.

МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ, ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ

1. ДБН В.2.3.-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів: Офіційне видання. Київ: Мінрегіон України, 2018.

2. ДСТУ 3587:201Х Автомобільні дороги, вулиці  та залізничні переїзди: Вимоги до експлуатаційного стану.  Київ: Мінекономрозвитку України.

3. ГБН В.2.3-37641918-550:2018 Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту: Загальні вимоги проектування. Київ: Міністерство інфраструктури України, 2018.

СТАТИКА СПОРУД

1. Бабич Є.М., Караван В.В., Бабич В.Є. Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд: підруч.  Рівне: Волинські обереги, 2018.  176 с.

2. Баженов В.А. Будівельна механіка і теорія споруд: нариси з історії. Київ: Каравела, 2016.  428 с.

УТРИМАННЯ І РЕМОНТ МОСТІВ

1. ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби правила проектування. Київ: Мінбуд України, 2006.

2. ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт: Офіційне видання. Київ: Укравтодор, 2011.

3. П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. Київ, Харків, 2009.

ШТУЧНІ СПОРУДИ

1. ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби правила проектування. Київ: Мінбуд України, 2006.

2. Гайдукевич В.А., Жеребятьєв О.В. Штучні споруди на дорогах: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 258 с.

3. Жван В. Д. Зведення і монтаж будівель і споруд: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2011.  395 с.

ВИЩА МАТЕМАТИКА

1. Дубовик В.П Вища математика: навч. посіб. 4-те вид.  Київ: Ігнатекс-Україна., 2013.  648 с: іл.  (Вища школа).

2. Казановський В.І., Африканова А.Г., Виштакалюк Н.А. Вища математика: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2014. 367 с.

3. Рубiш В.В. Конспект лекцiй з курсу "Вища математика" Ч. I.  Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2015.  96 с.

4. Шинкарик  М.І. Вища математика: підруч. Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003  480 с.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

1. Бойчик І.М  Економіка підприємства: підруч. Київ: Кондор, 2016.  378 с.

2. Калина А. В. Економіка підприємства: навч. посіб. Київ: МАУП, 2006. 352 с.

3. Небава М.І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства Ч.1. Економіка підприємства : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2011. 117 с.

4.  Шевченко Л. С. Економіка підприємства: навч. посіб.  Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого», 2011.  208 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: підруч. 9-те вид., допов. Київ: Знання, 2014. 710 с. (Класичний університетський підручник).

2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія: підруч. 6-те вид., перероб. і доп.  Київ: Знання-Прес, 2007.  719 с.

3. Гук Л.П.  Економічна теорія: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2011.  118 с.

4. Предборський В.А. Економічна теорія Київ: Кондор, 2003.  492 с.

5. Шевченко Л. С. Основи економічної теорії: підруч. Харків: Право, 2008.  448 с.

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

1. Ванін В.В. Інженерна графіка. Київ: Видавнича група ВНV, 2009. 400 с.: іл.

2. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка: навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2010.  160 с.

3. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: підруч. Kиїв: Каравела, 2010.  360 с.

4. Шевченко А.В. Інженерна графіка: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2009. 174 с.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

1. Герчанівська П. Е. Культурологія: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Університет «Україна», 2006.  323 с.

2. Музальов О.О. Культурологія: навч. посіб. Львів, 2012. 185 с.

3. Тюрменко І. І.  Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. та доп.  Київ: Центр учбової літератури,  2010.  370 с.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

1. Клименко В.М., Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Технологія конструкційних матеріалів. Ч.1. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво: навч. посіб. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 97 с.

2. Курська Т.М., Чернобай Г.О., Єрьоменко С.Б. Матеріалознавство та технологія матеріалів: конспект лекцій. Харків: УЦЗУ, 2008. 136 с.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

1. Азарова А.О. Інформатика та комп’ютерна техніка. Ч.1: Інформатика та комп’ютерна техніка:  навч.  посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2012.  361 с.

2. Кунцев С.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки:  навч. посіб. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011.  104 с.

3. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.  Київ: КНЕУ, 2002. 486 с.

4. Хіхловська І.В. Обчислювальна техніка та мікропроцесори: підруч. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.  440 с.: іл.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

1. Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 148   с.

2. Лук’янова Л. Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: Навч.-метод. посіб. для викладачів. 2-ге вид., змінене і допов.  Київ: ТОВ «ДСК – Центр», 2016.  210 с.

3. Малимон С. С. Основи екології. Нова книга. 249 с.

4. Пасько М.М. Основи екології: повний конспект лекцій. Краматорськ,  2016.

5. Петрук В.Г. Основи екології: курс лекцій. Вінниця: ВНТУ, 2006. 133 с.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

1. Венедіктова І.В., Кагановська Т.Є. Основи правознавства: навч. посіб.  Харків, 2007.  349 с.

2. Правознавство: підруч. Харків: Фоліо, 2014.

ПРАВИЛА ТА БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

1. Марчук Р.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху». Рівне: НУВГП, 2016. 50 с.

2. Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху: навч. посіб. для ВНЗ. Київ: ВІКНУ, 2011.368 с.

СОЦІОЛОГІЯ

1. Докаша В.І. Соціологія: навч. посіб. 2-ге вид., доопр., доп. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.  448 с.

2. Городяненко В.Г. Соціологія: підруч.

3. Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб.  Львів: ПП Сорока Т.Б., 2015. 184 с.

4. Осипова Н.П. Соціологія: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2003.  336 с.

5. Требін М.П., Воднік В.Д., Клімова Г.П. Соціологія: підруч. Харків: Право, 2010.   224 с.

6. Перегуда Є.В. Соціологія: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2012.  140 с.

7. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. 543 с.

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ

1. Антоненко І.І. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: навч. посіб. Кривий Ріг: КДПУ, 2016.  40 с.

2. Базієвський С.Д., Дмитришин В.Ф. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підруч. Київ: Видавничий дім «Слово», 2004. 504 с.

3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання:  навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2014.  197 с.

4. Сірий І.С.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підруч.  2-е вид., допов. і перероб. Київ: Аграрна освіта, 2009.  353 с.

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

1. Павловський М.А. Механіка: підруч. Київ: Техніка, 2002. 510 с.

2. Шпачук В. П.  Технічна механіка: навч. посіб. Харків: ХНУМГ, 2015. 277 с.

3. Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В.Теоретична  механіка. Київ: Агроосвіта, 2013. 576 с.

ФІЛОСОФІЯ

1. Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. Основи філософських знань: підруч.  Київ: Центр учбової літератури, 2008.  1028 с.

2. Киричок О.Б. Філософія: підруч. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 381 с.

3. Радіонова Л.О. Філософія: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2006.  142 с.

 

Зв'яжіться з нами

78405 Україна, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Соборна, 106

  • dummy+3 (8) 068 5333241

  • dummy+3 (8) 067 3696650

  • dummy ncntu.newestsystem@gmail.com

Листування

Введіть свій емейл, і ми надішлемо вам більше інформації

Search