Електронна бібліотека

Електронні підручники для студентів Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

Бібліотека коледжу

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1 Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Слово», 2010. 408 с.

2 Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Слово», 2009. 272 с.

3 Маліченко В.І. Автомобільні перевезення: методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної роботи студентів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів». Рівне, 2013. 144с.

4 Палий А.И., Половинщиков З.В. Автомобильные перевозки: задачник: учебн. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Транспорт, 1982. 135 с.

5 Туревский И.С. Автомобильные перевозки: учебн. пособ. Москва: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2009. 224 с., ил. (Профессиональное образование).

6 Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник. Москва: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2011. 288 с. (Профессиональное образование).

7 Ходош М.С., Дасковский Б.А. Организация, экономика и управление перевозками грузов автомобильным транспортом. Москва: Транспорт, 1989. 287 с., ил., табл.

АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ

1 Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є.,Тимченко І.І. Автомобільні двигуни: підруч.  Київ: Арістей, 2004.  438 с.: іл.

2 Коржавін Ю.А. Конспект лекцій з дисципліни «Автомобільні двигуни»  для здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»  денної и заочної форми навчання. Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2019. 96 с.

3 Коржавін Ю.А. Методичні вказівки до самостійної  роботи при вивченні курсу «Автомобільні двигуни» для здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Кам’янське: ДДТУ, 2019.  29 с.

БУДОВА АВТОМОБІЛІВ

1 Будова та експлуатація автомобіля. 2013.

2 Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: підруч.  6-те вид.  Київ: Либідь, 2006. 400 с.

3 Пахарєв С.О., Сапожников Р.Ф., Терещенко О.Я. Посібник з дисципліни «Автомобільна техніка: загальна будова автомобіля. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010 .  392 с.

ВИЩА МАТЕМАТИКА

1 Дубовик В.П Вища математика: навч. посіб. 4-те вид.  Київ: Ігнатекс-Україна., 2013.  648 с: іл.  (Вища школа).

2 Казановський В.І., Африканова А.Г., Виштакалюк Н.А. Вища математика: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2014.  367 с.

3 Рубiш В.В. Конспект лекцiй з курсу "Вища математика" Ч. I.  Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2015.  96 с.

4 Шинкарик  М.І. Вища математика: підруч. Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003  480 с.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

1 Бойчик І.М  Економіка підприємства: підруч. Київ: Кондор, 2016.  378 с.

2 Калина А. В. Економіка підприємства: навч. посіб. Київ: МАУП, 2006. 352 с.

3 Небава М.І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства Ч.1. Економіка підприємства : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2011. 117 с.

4  Шевченко Л. С. Економіка підприємства: навч. посіб.  Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого», 2011.  208 с.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1 Базилевич В.Д. Економічна теорія: підруч. 9-те вид., допов. Київ: Знання, 2014. 710 с. (Класичний університетський підручник).

2 Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія: підруч. 6-те вид., перероб. і доп.  Київ: Знання-Прес, 2007.  719 с.

3 Гук Л.П.  Економічна теорія: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2011.  118 с.

4 Предборський В.А. Економічна теорія Київ: Кондор, 2003.  492 с.

5 Шевченко Л. С. Основи економічної теорії: підруч. Харків: Право, 2008.  448 с.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ

1 Акимов А.В. Генераторы зарубежных автомобилей: учебн. пособ. Москва: Изд-во «За рулем», 80 с., ил.

2 Гирявец А.К. Теория управления автомобильным бензиновым двигателем. Москва: Русский сервис, 1997. Сторінок нема

3 Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. Москва: Горячая линия-Телеком, 2002. 224 с., ил.

4 Келер К.О. Діагностика автомобільного двигуна. Ужгород: Карпати, 1972. 160 с.

5 Петров В.М., Дьяков И.Ф. Электрооборудование, электронные системы и бортовая диагностика: учебн. пособ. Ульяновск, 2005.

6 Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: підруч. Київ: Каравела, 2009. 400 с.

7 Сига Х., Мидзутани С. Введение в автомобильную электронику/ пер. с японск. Москва: Мир, 1989. 232 с., ил.

8 Спичкин Г.В., Третьяков А.М. Практикум по диагностированию автомобилей: учебн. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 1986. 439 с., ил.

9 Фастовцев Г.Ф. Автотехобслуживание. Москва: Машиностроение, 1985. 256 с., ил.

10 Федосов В.П., Сытенький В.Д. Автомобильная электроника: учебн. пособ.  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 73 с.

11 «Школа диагностики»: учебный курс.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

1 Афанасьева Н.А., Булат Л.П. Электротехника и электроника: учеб. пособ.  Санк Петербург:  СПбГУНиПТ, 2009.  181 с.  

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

1 Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка: навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2010.  160 с.

2 Ванін В.В. Інженерна графіка. Київ: Видавнича група ВНV, 2009. 400 с.: іл.

3 Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: підруч. Kиїв: Каравела, 2010.  360 с.

4 Шевченко А.В. Інженерна графіка: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2009. 174 с.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

1 Герчанівська П. Е. Культурологія: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Університет «Україна», 2006.  323 с.

2 Музальов О.О. Культурологія: навч. посіб. Львів, 2012. 185 с.

3 Тюрменко І. І.  Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. та доп.  Київ: Центр учбової літератури,  2010.  370 с.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

1 Клименко В.М., Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Технологія конструкційних матеріалів. Ч.1. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво: навч. посіб. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 97 с.

2 Курська Т.М., Чернобай Г.О., Єрьоменко С.Б. Матеріалознавство та технологія матеріалів: конспект лекцій. Харків: УЦЗУ, 2008. 136 с.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

1 Азарова А.О. Інформатика та комп’ютерна техніка. Ч.1: Інформатика та комп’ютерна техніка:  навч.  посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2012.  361 с.

2 Кунцев С.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки:  навч. посіб. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011.  104 с.

3 Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.  Київ: КНЕУ, 2002. 486 с.

4 Хіхловська І.В. Обчислювальна техніка та мікропроцесори: підруч. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.  440 с.: іл.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

1 Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 148   с.

2 Лук’янова Л. Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: Навч.-метод. посіб. для викладачів. 2-ге вид., змінене і допов.  Київ: ТОВ «ДСК – Центр», 2016.  210 с.

3 Малимон С. С. Основи екології. Нова книга. 249 с.

4 Пасько М.М. Основи екології: повний конспект лекцій. Краматорськ,  2016.

5 Петрук В.Г. Основи екології: курс лекцій. Вінниця: ВНТУ, 2006. 133 с.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВО

1 Венедіктова І.В., Кагановська Т.Є. Основи правознавства: навч. посіб.  Харків, 2007.  349 с.

2 Правознавство: підруч. Харків: Фоліо, 2014.

 ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

1 Чабанний В.Я. Ремонт автомобілів: навч. посіб. Кіровоград, Друкарня, 2007. 720 с.

2 Сідашенко О.І Ремонт машин та обладнання: підруч.Київ: Агроосвіта, 2014. 665 с.

ПРАВИЛА ТА БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

1 Марчук Р.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху». Рівне: НУВГП, 2016. 50 с.

2 Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху: навч. посіб. для ВНЗ. Київ: ВІКНУ, 2011.368 с.

СОЦІОЛОГІЯ

Докаша В.І. Соціологія: навч. посіб. 2-ге вид., доопр., доп. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.  448 с.

2 Городяненко В.Г. Соціологія: підруч.

3 Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб.  Львів: ПП Сорока Т.Б., 2015. 184 с.

4 Осипова Н.П. Соціологія: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2003.  336 с.

5 Требін М.П., Воднік В.Д., Клімова Г.П. Соціологія: підруч. Харків: Право, 2010.   224 с.

6 Перегуда Є.В. Соціологія: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2012.  140 с.

7 Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. 543 с.

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ

1 Антоненко І.І. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: навч. посіб. Кривий Ріг: КДПУ, 2016.  40 с.

2 Базієвський С.Д., Дмитришин В.Ф. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підруч. Київ: Видавничий дім «Слово», 2004. 504 с.

3 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання:  навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2014.  197 с.

4 Сірий І.С.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підруч.  2-е вид., допов. і перероб. Київ: Аграрна освіта, 2009.  353 с.

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

1 Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: підруч.  6-те вид.  Київ: Либідь, 2006.  400 с.

2 Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: технологія: підруч.  Київ: Вища школа, 2007.  527 с.: іл.

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

1 Павловський М.А. Механіка: підруч. Київ: Техніка, 2002. 510 с.

2 Шпачук В. П.  Технічна механіка: навч. посіб. Харків: ХНУМГ, 2015. 277 с.

3 Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В.Теоретична  механіка. Київ: Агроосвіта, 2013. 576 с.

ФІЛОСОФІЯ

1 Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. Основи філософських знань: підруч.  Київ: Центр учбової літератури, 2008.  1028 с.

2 Киричок О.Б. Філософія: підруч. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 381 с.

3 Радіонова Л.О. Філософія: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2006.  142 с.

 

Зв'яжіться з нами

78405 Україна, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Соборна, 106

  • dummy+3 (8) 068 5333241

  • dummy+3 (8) 067 3696650

  • dummy ncntu.newestsystem@gmail.com

Листування

Введіть свій емейл, і ми надішлемо вам більше інформації

Search