Електронна бібліотека

Електронні підручники для студентів Відокремленого структурного підрозділу "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО

Бібліотека коледжу

081 ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1 Бородін І.Л. Адміністративне право України: підруч. Київ: Алерта, 2019. 548 с.

2 Бортник В.А. Адміністративне право України: навч. посіб. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2012.  222 с.

3 Галунько В. Адміністративне право України: повний курс: підруч. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.  446 c.

4 Коломоєць Т.О. Адміністративне право України: підруч. Київ: Істина, 2008.

5 Кузьменко О.В. Курс адміністративного права України: підруч. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 904 с.

6 Мельник Р.С.,  Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: нав. посіб. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

1 Андрєєва О.Б., Жорнокуй Ю.М., Гетманець О.П. Господарське право України: підруч.: у 2 ч. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. Ч. 1. 340 с.

2 Галянтич М.К. Господарське право України: підруч. Київ: МАУП, 2005. 424 с.

3 Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське право України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 564 с.

4 Смолин Г.В., Туркот О.А., Хомко Л.В. Господарське право: загальна частина: підруч. Львів: ЛьвДУВС, 2017.  484 с.

5 Трегубенко Г.П. Господарське право: навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 107 с.

6 Щербина В.С. Господарське право: підруч. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 640 с.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

1  Гетьман А.П. Екологічне право Харків: Право, 2013. 432 с.

2 Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України: підруч. Харків: Право, 2009. 328 с.

3 Гетьман А.П., Шульга М.В., Попов В.К. Екологічне право України: підруч. 2004.

4 Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 352 с.

5 Рябець К.А. Екологічне право України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 438 с.

ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО

1 Жушман В.П. Аграрне право: підруч. Харків: Право, 2010. 296 с.

2 Килимник І.І. Земельне право України: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 166 с.

3 Корнєєв Ю. В. Земельне право: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури,  2011.  248 с.

4 Мірошниченко А. М.  Земельне право України: підруч.  2-ге вид., допов. і перероб.  Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011.  678 с.

5 Погрібний О.О. Аграрне право України: підруч. Київ: Істина, 2007. 448 с.

6 Ріпенко А.І., Пащенко О.М. Земельне право України: загальна частина: навч. посіб. Одеса, 2013. 80 с.

7 Шеремет А. П. Земельне право України: навч. посіб. 2-ге вид.  Київ: Центр учбової літератури, 2009.  632 с.

8 Шульга М. В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Аграрне право”   Харків:  Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013.  30 с.

9 Шуміло О. М. Земельне право України (у схемах): навч. посіб. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017.  288 с.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

1 Боняк В. О. Конституційне право України : навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 293 с.

2 Колісник В.П., Барабаш Ю.Г. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Харків: Право, 2008.  416 с.

3 Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб.  Київ: Алерта, 2011.  380 с.

4  Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с.

5 Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч.  Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 616 с.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1 Баулін Ю.В., Борисов В.І., Тютюгін В.І. Кримінальне право України: загальна частина: підруч. 4-те вид., перероб. і допов.  Харків: Право, 2010.  605 с.

2 Баулін Ю.В., Борисов В.І., Тютюгін В.І. Кримінальне право України: особлива частина: підруч.  4-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2010.  608 с.

3 Вознюк А.А. Кримінальне право України: загальна частина: конспект лекцій  Київ: Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016.  236 с.

4 Дудоров О.О., Хавронюк  М.І.   Кримінальне право: навч. посіб. Київ: Ваіте, 2014.  944 с.

5 Ємельянов В. П. Кримінальне право України: загальна частина: наук.- практ. посіб.  Харків: Право, 2018.  142 с.

6 Назимко Є.С., Лосич С.В., Данилевська Ю.О. Кримінальне право України: загальна частина : підруч. Київ: ВД «Дакор», 2018.  386 с.

7 Сухонос В. В. Кримінальне право України: загальна частина: підруч. Суми: Університетська книга, 2016.  375 с.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1 Бойко О.П Кримінальний процес: підруч. У 2-х ч. Ч. 1. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017.  337 с.

2 Благута Р. І., Гуцуляк Ю. В., Дуфенюк О. М. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2017.  774 с.

3 Грошевий Ю.М., Тацій В.Я., Туман А.Р. Кримінальний процес: підруч. Xарків: Право,  2013. 824 с.

4 Капліна О.В., Шило О.Г., Трофименко В.М. Кримінальний процес: підруч. Харків: Право, 2018.  584 с.

5 Кубрак П.М. Кримінальний процес України: загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010.  244 с.

6 Рогатинська Н.З., Банах С.В. Кримінальний процес: підруч. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 264  с.

7 Тертишник В.М. Кримінальний процес України: загальна частина: підруч. Київ: Алерта, 2014. 440 с.

8 Удалова Л.Д. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Видавець, 2012.

МИТНЕ ПРАВО

1 Зима О. Т. Митне право: конспект лекцій. Харків: Право, 2018.  126 с.

2 Козаченко Ю.А. Митне право: навч.- метод. посіб. Полтава, 2015.

3 Ченцов В.В. Митне право України: навч. посіб. Київ, 2007.

4 Ченцов В.В. Митне право України: навч. посіб.  3-тє вид.  Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.  328 с.

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

1 Довбиш В. А.  Основи підприємницького права України: загальна частина: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2015.  219 с.

2 Корнєєв Ю. В. Підприємницьке право України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019.  120 с.

3 Остапенко О.Г. Підприємницьке право та підприємницьке законодавство: конспект лекцій. Харків, 2007.

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

1 Кучерявенко М.П. Податкове право України: підруч. Харків: Право, 2018.  512 с.

2 Кучерявенко М.П. Податкове право України: навч. посіб. Харків: Право, 2010.  256 с.

3 Кучерявенко М.П. Податкове право: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2003.  400 с.

4 Марушева О. Г. Податкове право: навч.- метод. посіб. Харків, 2014.

5 Фокша Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Податкове право». Дніпро, 2016.

СУД ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

1 Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях): навч. посіб. Суми: Сумський державний університет, 2016.  123 с.

2 Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах. 5-те вид., змін. і допов.  Харків: Право, 2016. 168 с.

3 Шумський П.В. Судові та правоохоронні органи України: опорний конспект лекцій. Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2000. 186 с.

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

1 Корнєєв Ю. В. Транспортне право України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019.  168 с.

2 Селезень С.В. Транспортне право: загальна частина: підруч. Харків, 2007.

ТРУДОВЕ ПРАВО

1 Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: навч посіб. Київ: МАУП, 2003.  Ч. 1.  128 с.: іл.

2 Дмитренко Ю.П. Трудове право України: пiдруч. Київ: Юрiнком Iнтер, 2009. 624 с.

3 Долгіх Н.П. Трудове право : навч. посіб. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011.   252 с.

4 Іншин М.І., Костюк В.Л., Мельник В.П. Трудове право України: підруч. 2-ге вид., перероб. і доп.  Київ: Центр учбової  літератури, 2016.  472 с.

5 Коваленко А.В., Юнін О.С., Савєльєва М.О. Трудове право (в схемах та визначеннях): навч. посіб.  Дніпро: Видавець Біла К.О., 2017.  166 с.

6 Мельник К.Ю. Трудове право України: підруч. Харків: Діса  плюс, 2014.  480 с.

7 Тихонюк О.В. Трудове право: навч.  посіб.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.   100 с.

8 Ярошенко О.М. Трудове право: підруч. 3-тє вид., перероб. і допов.  Харків : Право, 2019.  544 с.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1 Гетманець О.П. Фінансове право: підруч.  Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017.  392 с.

2 Гурковська К.А., Мороз О.Б., Назар Ю.С. Фінансове право України: навч. посіб. у схемах, таблицях та коментарях.  Львів: ЛьвДУВС, 2016.  308 с.

3 Костенко Ю.О. Фінансове право України: навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2009.  240 с.

4 Кучерявенко М.П. Фінансове право України: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2005.  320 с.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

1 Доліненко Л. О.,  Сарновська С. О.  Цивільне право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  Київ: МАУП, 2005.  384 с.

2 Килимник  І.І.  Цивільне право України: навч. посіб. Харків: ХНУМГ,  2014.  225 с.

3 Мазур О.С. Цивільне право України: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

4  Матвійчук В.К., Тімуш І.С. Цивільне право України ( у запитаннях та відповідях): навч. посіб.: практикум. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2013.  348 с.

5 Терещук Г.А. Цивільне право: конспект лекцій. Луцьк: ЛНТУ, 2017.  267 с.

6 Цивільне право України: підруч. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 ч. / За ред. проф. Р.Б. Шишки. Ч. 1. Загальна.  Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 736 с.

7 Яновицька Г.Б., Кучер В.О. Цивільне право України: навч. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011.  468 с.

8 Яновицька Г.Б., Кучер В.О.  Цивільне право України: підруч. В 2 т. Т. 1 Львів: «Новий Світ-2000», 2014.  444 с.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1 Васильєв С.В. Цивільний процес: підруч. Київ: Алерта, 2019. 506 с.

2 Ізарова І.О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес України: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих навчальних закладів  Київ: ВД  «Дакор», 2018.  276 с.

3 Коваленко А.В. Цивільний процес: загальна частина: навч. посіб.  2-е вид., доп. і перероб.  Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017.  192 с.

4 Кучер В.О. Цивільний процес України: підруч.  Львів: ЛьвДУВС, 2016.  768 с.

Штефан М.Й.  Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  Київ: Концерн  «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005.  624 с.

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

1 Бризгалов І.В.  Юридична деонтологія: короткий курс лекцій. 3-тє вид., стереотип. Київ: МАУП, 2003. 48 с.

2 Гапотій В.Д., Мінкова О.Г. Юридична деонтологія: навч. посіб. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.  146 с.

3 Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія: основи юридичної діяльності: навч. посіб. Київ: Знання, 2005.  655 с.  (Вища освіта XXI століття).

4 Сливка С.С. Юридична деонтологія: підруч. 6‑те вид.  Київ: Атіка; Харків: Право, 2015.  296 с.

 

Зв'яжіться з нами

78405 Україна, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Соборна, 106

  • dummy+3 (8) 068 5333241

  • dummy+3 (8) 067 3696650

  • dummy ncntu.newestsystem@gmail.com

Листування

Введіть свій емейл, і ми надішлемо вам більше інформації

Search